Biuro Podróży "PERFECT-TRAVEL"

Klauzula informacyjna

„Klauzula informacyjna zgodna z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”


1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest Sabina Mądracka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja Turystyczna PERFECT-TRAVEL.S.C. Sabina Mądracka zwana dalej:
„Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Adama
Mickiewicza 17, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska lub telefonując pod numer: +48 696 268 235.
2. Zasadniczymi podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych osobowych – zgodnymi
z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – są:
- w celu przetworzenia zapytania: Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona
poprzez kliknięcie kafelka „wyślij” w miejscu umożliwiającym skontaktowanie się z nami za
pośrednictwem formularza ze strony internetowej Administratora www.perfecttravel.com.pl,

poprzedzona zapoznaniem się z treścią niniejszej klauzuli i zaznaczeniem odpowiedniego

check-boxa, a także fakt, iż przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne w celu udzielenia przez nas

wyczerpującej odpowiedzi na otrzymane zapytanie.
- w razie zawarcia pomiędzy Tobą, a Administratorem umowy rezerwacji i sprzedaży imprezy lub
usługi turystycznej, zwanych dalej: „Umową”, Umowa ta staje się podstawą przetwarzania Twoich
danych niezbędnych do jej wykonania.
Inne podstawy przetwarzania Twoich danych wynikają z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO.

3. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w kilku różnych celach tj.:
- celem przetworzenia zapytania nadesłanego za pośrednictwem formularza ze strony internetowej
Administratora lub bezpośrednio na nasz adres mailowy,
- celem wykonania i prawidłowej realizacji Umowy na podstawie Twojego zainteresowania
prezentowaną przez nas ofertą imprez i usług turystycznych utworzonych przez organizatora
turystyki,
- celem przekazania Twoich danych właściwym organizatorom turystyki,
- celem realizacji obowiązków księgowo - podatkowych,

- celem podjęcia skutecznych działań w przypadku procedury reklamacyjnej,
- celem dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego,
- celem bezpośredniego oferowania Ci przez nas naszych produktów i usług (tzw. marketing
bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb
Ponadto jeżeli wyrazisz odrębną, dobrowolną i możliwą do wycofania w każdym czasie zgodę (pod
formularzem kontaktowym przygotowaliśmy odpowiednią informację wraz z check-boxem), Twoje
dane osobowe będą mogły być przetwarzane także w celu przesyłania Ci za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość informacji bądź ofert handlowych i newsletteru.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
przetworzenie Twojego zapytania oraz ewentualna realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który Umowa
będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych
roszczeń wynikających z Umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
- Jeżeli do zawarcia Umowy nie dojdzie w ciągu 14 dni od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane
osobowe pozyskane w związku z negocjacjami i rozmowami o tej Umowie zostaną niezwłocznie
usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
- Dane przetwarzane w celu przetworzenia Twojego zapytania będą przez nas przetwarzane do
czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które wynikają lub mogą wyniknąć z
treści prowadzonej z Tobą korespondencji.
- Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy
przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub też
ustalimy, że uległy one dezaktualizacji
- Dane przetwarzane w celu przesyłania Ci informacji bądź ofert handlowych i newsletteru możemy
przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie w tym celu lub też ustalimy,
że uległy one dezaktualizacji.

6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania
danych na gruncie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa np. Urząd Skarbowy, a także
podmioty z którymi współpracujemy w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych – w
tym zwłaszcza organizatorzy turystyki czyli przedsiębiorcy turystyczni, którzy utworzyli i są
bezpośrednimi organizatorami prezentowanych przez nas ofert turystycznych.
Twoje dane osobowe mogą także zostać udostępnione w minimalnym wymaganym dla realizacji
usługi zakresie, na rzecz innych współpracujących z nami kontrahentów realizujących na naszą
rzecz usługi księgowe, prawne, hostingowe, ubezpieczeniowe, transportowe na podstawie
zawartych umów oraz lokalnym lub krajowym izbom turystyki.

7. W celu realizacji Umowy Twoje dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym
stopniu niż na terenie EOG. Administrator potwierdza, że przekazywanie następuje w
sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich poprawiania,
sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a
także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.

9. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.